Co jsou větné celky

Větné celky jsou části věty, které mají svůj významový obsah a jsou odděleny interpunkčními znaménky. Větné celky se skládají z jednoho nebo více slov a obsahují jednu myšlenku.

Hlavní rozdělení větných celků je na věty jednoduché a věty složené. Věty jednoduché se skládají z jednoho větného členu, který obsahuje podmět a přísudek. Věty složené se skládají z více větných členů, které mohou být propojeny různými spojkami nebo jinými vazebními slovy.

V rámci jednotlivých větných celků se dále rozlišují další prvky, jako jsou podmět, přísudek, předmět, přívlastek, příslovečné určení, významově úplné části a další.

Správné rozdělení větných celků a jejich správné interpunkční značení je důležité pro srozumitelnost a přesnost výpovědi.